Produksjons
tilskudd

Produksjonstilskudd til dagsaviser (pressestøtten) skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag.

Hvilke aviser kan få produksjonstilskudd?

De viktigste kriteriene for å motta produksjonstilskudd er at publikasjonen har dagspressekarakter, har en ansvarlig redaktør, tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter. Videre settes det krav til opplagets størrelse og hvor ofte avisen kommer ut.

Aviskategorier

Tilskuddsberettigede aviser kategoriseres som nr. 1-avis, nr. 2-avis eller aleneavis. Nr. 1-avis har størst opplag av avisene som kommer ut i utgiverkommunen. Nr. 2-avis har lavere opplag enn nr. 1-avisen. En aleneavis er eneste avis i utgiverkommunen. Fem nr. 2-aviser – Dagen, Dagsavisen, Klassekampen, Nationen og Vårt Land - er kategoriserte som riksdekkende meningsbærende aviser.

Beregning av tilskudd

Fordelingen av produksjonstilskudd skjer etter forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser. Godkjente opplagstall og antall utgivelser i uken er bestemmende for beregningen av tilskuddet til avisene i de ulike kategoriene. Forskriften gir en mer detaljert beskrivelse av beregningen av tilskudd.

Tilskudd til avisproduksjon

Tilskuddet skal benyttes til utgivelse av avisen. Tilskuddsmottaker står innenfor denne rammen fritt til å disponere tilskuddet, men kan blant annet ikke betale utbytte til eierne.

Søknadsfristen er i mars/april, og søknaden fremmes på fastsatt skjema.